Projekt

Koncernen arbetar ständigt med att förädla de fastigheter som vi redan äger. Nedan presenterar vi de olika projekt som vi för närvarande arbetar med


Sjöliden, Stallarholmen

Koncernen förvärvade 2007 mark vid mälarens strand på båda sidor om tegelbruket. Under 2009 antogs en ny detaljplan för området som möjliggör bebyggelse av 85 villatomter

I detaljplanen så finns det även möjlighet att en del av bebyggelsen istället utgörs av radus.

Vi har sedan planen antogs genomfört viss projektering och tittar nu framförallt på hur vi ska kunna utveckla etapp 1 som ligger mellan tegelbruket och samhället.


Erikslund, Strängnäs

Sedan 2018 driver koncernen en planprocess som syftar till att ändra detaljplanen för fastigheten Erikslund 11.

I det förslag som ligger skulle ca 110 lägenheter kunna byggas på fastigheten. För att projektet ska kunna genomföras behöver vi först hitta en bra lösning för novarande hyresgäst.

Den nya detaljplanen beräknas vara antagen under 2021


Järnbäraren 6, Torshälla

På fastigheten Järnbäraren 6 finns ett helt vindsplan som idag är outnjyttjat. Vi har tagit fram ritningar och sökt bygglov för att på vindsplanet producera 11 mindre hyresrätter.

I trevåningsdelen av huset finns det hiss som går upp till tredje våningen, tvåvåningsdelen av huset saknar hiss.

Vi för samtal med kommunen för att se om projektet kan genomföras utan en detaljplaneändring då detaljplanen enbart tillåter bebyggelse på den delen delen av vinden där huset är två våningar.


Muraren 2, Torshälla

Vi har sökt om planändring för fastigheten Muraren 2 i Torshälla. Genom planändringen vill vi få möjlighet att bebygga den obebyggda delen av vinden samt tillskapa ca: 5 mindre gårdshus på innegården. Kommunen har givit ett positivt planbesked och räknar med att detaljplanearbetet kan påbörjas i mitten av 2021


Skeppsgossen 6, Torshälla

Mellan Skeppsgossen 2 och Skeppsgossen 6 ligger en gammal bollplan. Vi har sökt detaljplaneändring för att få uppföra ett flerfamiljshus på platsen. Kommunen har givit ett positivt planbesked och räknar med att kunna påbörja detaljplanearbetet i mitten av 2021